یک طرح را انتخاب کنید

بسته سازمانی

رایگان/ماه

برای تمرینهای انفرادی است

سازمان دهی

۲۸۰,۰۰۰ تومان/ماه

بسته‌های سازماندهی برای کلینیک‌ها و یا شرکت‌های بزرگتر

 • جلسات فردی و گروهی نامحدود
 • یک نرخ ثابت برای هر کاربر
 • ایده آل برای مشاغل انفرادی ، صاحبان کسب و کار کوچک
 • ضبط و رونوشت در دسترس است
 • دعوت های سفارشی و محل انتظار فردی
 • فعالیت مجموعه اطلاعات فردی و گزارش های معاملات
 • جلسات یک ساعته محدود
 • یک نرخ ثابت برای هر کاربر
 • ایده آل برای مشاغل انفرادی ، صاحبان کسب و کار کوچک
 • ضبط و رونوشت در دسترس است
 • دعوت های سفارشی و محل انتظار فردی
 • فعالیت مجموعه اطلاعات فردی و گزارش های معاملات